Försvar

Inom ledningssystem har Tecman AB haft ansvar för projektledning och samordning av gemensam flygtrafikledning mellan civil och militär luftfart med syfte att nå en kostnads och teknikeffektiv lösning. Detta samarbete har skett tillsammans med Försvarsmakten, FMV[1] och LFV[2]. Förutom projektledning har kravsammanställning, tester och driftsättning varit viktiga pusselbitar. Tecman AB har medverkat vid nybyggnation av flygtrafikledningstorn med fokus på tekniska lösningar och användningsbarhet i systemlösningarna.

Sveriges största industriprojekt heter JAS 39 Gripen. Inom detta projekt har Tecman AB haft projektledningsansvar, produktledningsansvar och exportkoordineringsansvar under många år. I ett nära samarbete med flygplanstillverkaren Saab har utveckling av stödsystem till flygplanet genomförts både avseende planeringssystem och utbildningssystem. Exportkampanjer har planerats och genomförts i många länder, där teknisk information, genomgång av funktioner, granskning av länders flygbaser och offertarbete utförts.

Svenska staten har tecknat avtal för JAS 39 Gripen med Tjeckien, Ungern och Thailand och här har ett tätt projektsamarbete skett under många år. Kontinuerliga uppdateringar och förbättringar av olika stödsystem har skett genom åren med flera installationsteam och en lång planering för att kunna nå mål i flera länder under kort tid.

Inom ILS[3] har kommunikationslösningen FlexIKom för att hantera underhållssystem för JAS 39 Gripen varit ett viktigt projekt inte minst för svenska statens exportkunder. FMV erbjuder ett ”pooling” upplägg med en centraliserad och samordnad reservdelshantering för flera länder, detta är ett kostnadsbesparande fördelaktigt sätt. I detta projekt har våra uppgifter varierat från information och IT-säkerhetsfrågor till Hot- Risk- och Sårbarhetsanalyser samt projektledning.

I uppbyggnadsfaserna av infrastrukturen hos kunderna har både ritningar för uppbyggnader granskats samt planering av utrustning och kontorsutrymmen hanterats. Efter uppbyggnad har även nätskisser vad gäller data och kommunikation granskats.

När underhållsfaserna träder i kraft har sedan en långvarig relation byggts upp för respektive land över tid, detta för att kunna ha en tät, snabb och underlättande dialog vid eventuella situationer.

 

[1] FMV – Försvarets Materielverk

[2] LFV – Luftfartsverket

[3] ILS – Integrated Logistic Support

Kontakta oss

Michael Nagy

+46(0)70-681 14 26
michael.nagy@tecman.se

 

Certifierad enligt PMI

Tecman AB har certifierade projektledare enligt PMI.org. Michael Nagy är också ansvarig för nätverket i Växjö på volontärbasis. För att nå PMI Sweden Chapter och kalendarium gå in på pmi-se.org